BAKGRUNN

Skausaft er en produsent og leverandør av e-juice og tilhørende produkter som arbeider kontinuerlig med å utvikle gode holdninger og rammer for vår virksomhet. Vi har et ansvar både overfor samfunnet og kundene. Som samfunnsaktør ser vi det som vår plikt å bidra med støtte til lag og foreninger i lokalsamfunnet, og til nasjonale foreninger og nasjonal miljøinnsats, særlig slike som er relatert til vår virksomhet. Som produsent av dampevarer har vi en selvsagt plikt til å produsere så trygge dampevarer som mulig, og gi våre kunder alle nødvendige opplysninger om produktene.

1: FORMÅL OG ANSVAR
Formålet med vårt etiske regelverk er å definere og sikre rammer og forventninger til forretningsmessig etisk og korrekt opptreden for firmaet og ansatte. Vi har et ansvar for at våre regler blir fulgt. Ledere har et særlig ansvar, og skal gå foran med et godt eksempel. Ansatte plikter å gjøre seg kjent med og følge vårt etiske regelverk i alle relevante sammenhenger. Ledere skal gjennomgå det etiske regelverket med alle nyansatte.

2: FORHOLDET TIL KUNDER OG LEVERANDØRER
Ledere og ansatte skal til enhver tid opptre korrekt i forhold til våre kunder, leverandører og konkurrenter. Skausaft aksepterer ikke ulovligheter, brudd på konkurranselovgivningen eller korrupsjon og vil arbeide aktivt for at dette ikke skal forekomme i vår egen forretningsvirksomhet eller i relasjon med våre samarbeidspartnere.

Våre medarbeidere skal alltid opptre på en korrekt måte overfor kunder, leverandører og konkurrenter. Opptredenen til ansatte skal være slik at det heller ikke kan oppstå rimelig grunn til mistanke om regelbrudd.

Ledere og ansatte skal ikke under noen omstendighet søke å etablere ulovlig prissamarbeid, ulovlig markedsdeling eller annen adferd som hindrer, begrenser eller vrir konkurransen i strid med gjeldende konkurranselovgivning.

Deltakelse på møter eller fora som er relatert til bransjen der konkurrenter er stil stede, skal alltid være forhåndsgodkjent av ledelsen. Deltagelse på slike arrangementer forutsetter korrekt opptreden og ekstra varsomhet.

(…)

Dersom du er i tvil om et tiltak eller en handling er forenlig med gjeldende konkurranselovgivning eller utløser interessekonflikter, skal tiltaket stilles i bero inntil dets lovmessighet er avklart.

Interessekonflikter kan omfatte bl.a. kunder, leverandører, kontraktører, nåværende eller mulige ansatte, konkurrenter og utenforstående forretningsvirksomhet. Skulle interessekonflikt oppstå, skal man på eget initiativ vurdere situasjonen og varsle om inhabilitet eller interessekonflikt.

Kunder skal møtes positivt og med respekt. Medarbeidere i Skausaft skal alltid søke å ivareta kundens behov på beste måte innen de forretningsetiske rammer som gjelder for virksomheten. Kunders personvern skal ivaretas i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Skausaft skal følge og respektere etiske regelverk og andre tilsvarende regler fra våre kunder. Ledere er ansvarlige for å sikre at egne medarbeidere har god kjennskap til slike regelverk. Skausaft skal til enhver tid arbeide aktivt for å heve den etiske bevisstheten og standarden i vår egen bransje.

3: MILJØ OG KLIMAKOMPENSASJON

Som bedrift har vi et ansvar også for miljøet. Våre produkter leveres nesten utelukkende i plastflasker for engangsbruk. Plastproduksjon og -bruk er et av de største miljøproblemene i vårt samfunn. Drikkevareprodusenter betaler en avgift pr. enhet til staten for plastflasker. Det er ingen offentlige avgifter på flaskene dampebransjen bruker.

Skausaft skal derfor frivillig sette av et beløp som tilsvarer en avgift på kr. 1,50 pr. solgte flaske. Det oppsamlede beløpet skal hvert år gies til en frivillig, nasjonal organisasjon som arbeider BÅDE med opplysningsarbeid og konkrete miljøtiltak i felt.

4: GAVER OG REPRESENTASJON
Gaver til representanter, kunder, leverandører og andre skal ikke gis med utilbørlig formål som for eksempel personlig vinning og skal være del av vanlig akseptert forretningspraksis.

Representasjon skal være direkte relatert til virksomheten og skal følge dette regelverket, IKKE bransjepraksis.

Gaver fra nåværende eller potensielt fremtidige forretningsforbindelser skal ikke aksepteres hvis disse har en antatt verdi på over 400 NKr pr. år pr. giver.

5: LIKEVERD OG MANGFOLD
Skausaft stiller krav om at alle våre eiere, leder og ansatte skal medvirke til et arbeidsfellesskap fritt for diskriminering basert på religion, hudfarge, kjønn, seksuell legning, alder, nasjonal- eller etnisk opprinnelse eller funksjonshemming.

Vi vil arbeide for et arbeidsfellesskap fritt for mobbing, sjikane, trakassering og liknende. Atferd som kan oppfattes som nedverdigende eller truende aksepteres ikke. Alle ansatte i Skausaft har et medansvar for at denne målsettingen oppnås, gjennom egen adferd og ved å varsle om overtredelse eller uønsket adferd til nærmeste overordnede.

6: PERSONLIG ADFERD
Alle medarbeidere har taushetsplikt om opplysninger av fortrolig, forretningsmessig eller personlig sensitiv karakter.

Eiere, ledere og ansatte skal avholde seg fra bruk av alkohol og andre rusmidler på en måte som kan stille Skausaft, våre kunder eller våre leverandører i et uheldig lys.

Ved bruk av internett og sosiale medier skal alle medarbeidere følge våre etiske retningslinjer.

7: KONSEKVENSER
Opptreden i strid med vårt etiske regelverk kan få negative følger for firmaet, og overtredelser vil derfor bli fulgt opp. For ansatte kan det innebære konsekvenser i form av muntlig eller skriftlig påtale eller i alvorlige tilfeller rettslig forfølging, oppsigelse eller avskjed.

Alle ansatte har et ansvar for å varsle brudd på det etiske regelverk eller varsle om tvilstilfeller til sin nærmeste leder.

8: ETISK BESLUTNINGSMODELL
I tilfeller hvor du er i tvil om du står ovenfor en etisk problemstilling, spør deg selv:

Er det lovlig?

Er det nødvendig?

Er det forsvarlig?

Føles det riktig?

Kan du ikke svare et tydelig JA på ALLE disse spørsmålene, har du en etisk problemstilling du bør ta opp med din nærmeste leder.

(Forslaget er utarbeidet med bakgrunn i etiske regelverk som er vanlige for bedrifter eid av Staten, og er under revidering)